Integraal kindcentrum

Ouderbetrokkenheid

Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school.

Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:

  • De ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden)
  • De schoolgids
  • Parro blogs en nieuwsberichten en nieuwsbrieven

U kunt contacten met de school onderhouden door middel van:

  • Schoolbezoeken
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad of MR
  • Parro, het school-ouder communicatie platform.

Medezeggeschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan op schoolniveau. In de MR worden beleidszaken van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Op De Blieken zijn dat drie ouders en drie personeelsleden. De personeelsleden zijn leerkrachten van de basisschool. Wettelijk is het nog niet mogelijk één medezeggenschapsraad voor het gehele kindcentrum te formeren. Voor de kinderopvang is er een afzonderlijke oudercommissie, welke medezeggenschap heeft over het beleid van Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data worden aangekondigd in de jaarkalender.

Op bovenschools niveau (Stichting de Hoeksche School) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR, maar dan op het niveau van het schoolbestuur.

Ouderraad (OR)

Niet alleen leren, maar ook samen een feestje vieren, toneel spelen, sporten of eten. Dat is niet alleen leuk en gezellig, maar hoort ook bij onze sociale ontwikkeling. Onze actieve en creatieve ouderraad zorgt voor de organisatie van veel van onze activiteiten zoals ondersteuning bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de schoolreis.