Integraal kindcentrum

Basisonderwijs

Spelen en leren met hoofd, hart en handen!

OBS De Blieken

De Blieken is een openbare school waar iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en de ruimte geboden krijgt om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan worden.

Ons onderwijs

‘Spelen en leren met hoofd, hart en handen!’, wat betekent dat nu in de praktijk?

HOOFD

Gedurende de schooldag is dit een belangrijke pijler, hierbij gaat het om het opdoen van kennis.
Jonge kinderen leren veel door te doen, door te spelen in de hoeken en tijdens de momenten in de
kring. Een kleuter leert, vanuit zijn nieuwsgierigheid, al spelend en handelen in allerlei situaties die voor hem betekenisvol zijn. We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Regels en routines, de speelwerkomgeving en veel bewegen (zowel binnen als buiten) zorgen voor een breed aanbod in een veilige omgeving.

Vanaf groep 3 start meer het schoolse leren. Bij onze lessen maken we gebruik van het EDI-model.

EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.

Zorg en Begeleiding 

Soms heeft een kind meer van ons nodig. Op De Blieken zijn wij erop gericht dit in een vroeg stadium te signaleren en passende hulp te bieden. Dit kan betekenen dat er een aanpassing in de leerstof wordt gemaakt of dat er extra hulpmiddelen ingezet worden. U wordt hier als ouder nauw bij betrokken. Dat vinden wij niet meer dan normaal.

De onderwijsinspectie schrijft in haar rapport (januari 2019):

“Er is ruime aandacht voor alle leerlingen en een specifieke aanpak voor de snellere en de achterblijvende leerlingen. Alle leerlingen kunnen rekenen op planmatige en doelgerichte zorgtrajecten, indien nodig.”

Binnen de groep leren de kinderen zelfstandig werken èn samenwerken. Het doel is de kinderen te leren slimme keuzes te maken en een zo zelfstandig mogelijke werkhouding te laten ontwikkelen. Zelf leren verantwoording te nemen voor je werk, dat draagt ook bij aan de motivatie om je te blijven ontwikkelen.

Voor gesignaleerde meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op De Blieken een plusklas, waar deze leerlingen één keer per week samen komen en lessen krijgen buiten het reguliere programma, zoals filosofie of programmeren en worden zij uitgedaagd tot onderzoekend leren. Van de leerkracht van de plusgroep krijgen de kinderen opdrachten waarmee zij gedurende de week in hun eigen groep, zelfstandig of samenwerkend, aan moeten werken.

Visie en missie

Onze missie en visie staan omschreven bij de algemene informatie over het kindcentrum. Maar hoe ziet u dit in de dagelijkse praktijk terug?

Wij kijken goed naar wat de kinderen van ons nodig hebben, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Daar passen we ons handelen op aan, want in een passende, stimulerende en veilige omgeving kan je je het best ontwikkelen. Op het niveau dat bij je past, met oog voor je talenten, want elk kind is verschillend en daar mag je trots op zijn.

Zo krijgt de één meer instructie, een ander verdiepingsopdrachten en weer een ander werkt met een eigen leerlijn. Een leerling uit de leerlingenraad zei eens: ‘Het maakt niet uit wie of wat je bent. Je krijgt hier wat je nodig hebt.’ Dat is toch een prachtig compliment?

Niet alleen de cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk: ook de creatieve ontwikkeling van de kinderen wordt niet vergeten. Creativiteit van kinderen vinden we belangrijk, zowel in denken als in doen. Zo staan er om de twee maanden twee groepen van de basisschool op het toneel en sluiten we af met een kleinkunstfestival. En met ons Kunstkabinet hebben we een prachtige leergang kunstzinnige vorming in huis waar met hoofd, hart en handen aan de meest uiteenlopende creatieve opdrachten wordt gewerkt.

Creatief denken, het zoeken naar creatieve oplossingen, onderzoekend en ontwerpend leren zijn belangrijke vaardigheden in de snel veranderende wereld van de 21e eeuw. Wij stimuleren onze kinderen in het ontwikkelen van deze vaardigheden. Net als zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

In de jaargids staat uitgebreid omschreven hoe we dit in de praktijk uitvoeren. U kunt de jaargids downloaden onder het kopje informatie. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken om dit zelf te komen ervaren.

Methodes

In de schoolgids staan alle methodes vermeld die wij voor de verschillende vakken gebruiken. Een aantal willen we er even uitlichten.

 

BOUW!
Vanaf groep 2 worden kinderen gesignaleerd die moeite hebben met klankbewustzijn, letterkennis en aanvankelijk lezen. Deze kinderen uit groep 2 t/m 4 gaan met een tutor uit de bovenbouw aan de slag met het computerprogramma Bouw! Door onderzoek is gebleken dat bij risicoleerlingen die met dit programma werken leesproblemen kunnen worden voorkomen. Onze intern begeleider houdt natuurlijk het werken met Bouw! en de voortgang nauwkeurig in de gaten.

TAAL EN SPELLING
In groep 4 t/m 8 werken wij vanaf 2024-2025 met STAAL2. Een complete methode die mooi aansluit om onze visie ‘Spelen en leren met hoofd, hart en handen!’. Ieder thema wordt toegewerkt naar een eindproduct.
Onze taal- en spellingmethode sluit prima aan op Veilig Leren Lezen waar in groep 3 mee gewerkt wordt. Wij werken met de laatste versie van Veilig Leren Lezen, de zogenaamde ‘Kim-versie’.

REKENEN
Wij werken met de rekenmethode ‘Getal en Ruimte junior’. Daarnaast kunnen we met de oefensoftware perfect aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en kunnen zij bij elke les extra oefenen met het doel van de les of met andere, individuele doelen.

WERELDORIËNTATIE

Op De Blieken werken we vanaf groep 1 rondom een thema. Hoofd, hart en handen komen hierin samen! Voor het thematisch werken maken we gebruik van Vier Keer Wijzer en Kleuter Universiteit.

KUNSTKABINET
In het Kunstkabinet zit een complete leerlijn kunstzinnige oriëntatie, waar met hoofd, hart en handen aan de meest uiteenlopende creatieve opdrachten wordt gewerkt. Doordat er veel moet worden samengewerkt, onderzocht, wordt ontdekt en verschillende materialen en technieken worden gebruikt, passen de lessen van het Kunstkabinet goed bij de doelen voor wetenschap en technologie.

Extra ondersteuning

Kinderen op De Blieken worden ècht gezien, voelen zich veilig om zichzelf te kunnen zijn en weten dat zij gerespecteerd en gewaardeerd worden. Wij leren hen dat ieder zijn eigen talenten heeft.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Bij het leren, sociale vaardigheden of omdat je even niet zo lekker in je vel zit. Ook dan kijken we, samen met de ouders en eventueel externe deskundigen, wat het kind van ons nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en zich weer goed te gaan voelen. Wij werken bijvoorbeeld samen met Leestalent, Mens op School en schoolmaatschappelijk werk. In ons schoolondersteuningsplan staat welke stappen wij nemen en welke hulp wij kunnen bieden. U vindt het ondersteuningsprofiel hier: Schoolondersteuningsprofiel-2024-2025 De Blieken

Als het niet lukt om binnen de school de juiste ondersteuning te bieden, dan kunnen we de hulp inroepen van ons samenwerkingsverband. Hoe dit werkt staat omschreven op Ouders – Samenwerkingsverband 28.04 (swv2804.nl)

De wijze waarop wij de financiële middelen voor de extra ondersteuning besteden vindt u hier:

Begroting SOP 2024

Wilt u meer informatie over het onderwijs en de ondersteuning in de Hoeksche Waard? Bekijk dan de website steunpunt ouder/jeugd. https://www.ouder-jeugdsteunpunthw.nl/

Identiteit & levensbeschouwing

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.

In de wet is vastgelegd dat ieder kind op de openbare school recht heeft op godsdienstig vormingsonderwijs. Op onze school kunnen de kinderen in groep 5/6 elke week een uur godsdienst volgen. Dit is protestants vormingsonderwijs. In groep 7/8 wordt humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Zowel in de godsdienstlessen als in de HVO-lessen wordt geen levensovertuiging uitgedragen, maar worden de kinderen geïnformeerd. Zij werken met elkaar aan thema’s zoals respect, eerlijk zijn, vriendschap en praten over de wat er gevierd wordt tijdens de verschillende feestdagen. Het doel van het vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. Het is niet verplicht om aan de godsdienst- en HVO-lessen deel te nemen.

In onze aardrijkskunde- en geschiedenismethode wordt aandacht besteed aan de grote wereldgodsdiensten. Met hetzelfde doel: kinderen te informeren als onderdeel van hun algemene ontwikkeling.

Veiligheid

De school moet een veilige plaats zijn, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Niet alleen fysiek, maar zeker ook sociaal. Voor de fysieke veiligheid worden onze materialen jaarlijks gecontroleerd en gekeurd. Ook wordt er geoefend met het snel en veilig ontruimen van de school bij calamiteiten. De school heeft drie opgeleide BHV-ers.

De sociale veiligheid gaat om onze normen en waarden: respectvol met elkaar omgaan, zodat je je veilig en gewaardeerd voelt. Want alleen in een veilige omgeving kan je je optimaal ontwikkelen. Hiervoor werken wij met het programma ‘Grip op de Groep’ en is er steeds aandacht voor onze schoolregels. Drie hoofdregels en tien korte rijmpjes over hoe we met elkaar omgaan. Makkelijk te onthouden, helder en duidelijk. Zo leren kinderen zelf nadenken over hun gedrag en werken wij actief aan wederzijds respect.

De drie hoofdregels van de school zijn:

  • we behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden
  • we zijn zuinig op spullen van onszelf en van een ander
  • we komen onze afspraken na

Ons veiligheidsdocument kunt u hier downloaden.

En ander deel van ons veiligheidsbeleid is de manier waarop wij omgaan met de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers. In het privacyreglement van ons bestuur, stichting De Hoeksche School, staat dit duidelijk omschreven. Hier vindt u het privacyreglement.

Meer informatie